Vihreät investoinnit syventävät työvoimapulaa – maakuntajohtajat etsivät ratkaisuja koulutuksesta ja työperäisestä maahanmuutosta

Työvoiman saatavuus on kasvava haaste useissa maakunnissa, kun vihreän siirtymän investoinnit etenevät suunnittelusta toteutukseen ja hankkeet synnyttävät myös uusia investointeja. Pohjalaismaakuntien maakuntajohtajien mukaan ratkaisuja tulisi hakea erityisesti alueen tarpeisiin räätälöidystä koulutuksesta sekä työperäisestä maahanmuutosta. Pohjalaismaakunnissa pyritään nyt keksimään tapoja, joilla kasvavaan työvoimahaasteeseen voidaan vastata. Maakuntajohtajien mukaan yksi keskeisimmistä ratkaisuista on joustavat ja alueen tarpeisiin räätälöidyt…

Maakunnat houkuttelevat uusiutuvan energian hankkeita ja suuria investointeja – mutta kuka tekee työt?

Uusiutuvan energian ja teollisuuden investoinnit painottuvat nyt maakuntiin – erityisesti läntiseen Suomeen ja pohjalaismaakuntiin. Kun maakunnat onnistuvat houkuttelemaan uusia hankkeita ja investointeja, mutta eivät työntekijöitä, kehitys törmää väistämättä kriittiseen kysymykseen: Kuka tekee työt? Pohjalaismaakuntien maakuntajohtajat uskovat suurimman työvoimahaasteen olevan vasta edessä. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Heli Seppelvirran mukaan työvoiman saatavuus on krooninen haaste maakunnissa jo nyt…

Monipaikkaisella asumisella on myönteinen vaikutus asuntojen hintoihin, mutta kielteinen tietoliikenneinfrastruktuuriin ja kaupan palvelujen saavutettavuuteen

Venla Heiskanen, Olli Lehtonen, Olli Voutilainen Monipaikkaisuudella tarkoitetaan ilmiötä, jossa ihmisten ajankäyttö ja toiminnot jäsentyvät usean eri paikan sekä näiden välillä tapahtuvan liikkumisen vuorovaikutuksessa. Laveampaan monipaikkaisuuden määritelmään voidaan sisältää päivittäinen liikkuminen ja oleskelupaikan vaihtaminen esimerkiksi kodin, työn ja harrastusten välillä. Rajatummin määritellyssä monipaikkaisuudessa voidaan puhua monipaikkaisesta asumisesta. Tällöin ihmisellä on käytössä kaksi tai useampia eri…

Riittävätkö mobiiliyhteydet monipaikkaisen maaseudun tarpeisiin?

Olli Voutilainen, Olli Lehtonen, Toivo Muilu, Venla Heiskanen Tietoliikenneyhteydet, vapaa-ajan asukkaat ja monipaikkaisuus Digitalisaatio ja sen yhtenä keskeisenä elementtinä tietoliikenneyhteydet vaikuttavat vahvasti siihen, miten alueet asemoituvat alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. Infrastruktuuri ja lähes kaikki elinkeinot ovat nykyisin riippuvaisia sähköisestä tiedonsiirrosta. Riittävät ja vakaat tietoliikenneyhteydet ovat myös maaseudun jokapäiväisen elämän, yhteiskunnallisten palveluiden ja taloudellisen toiminnan edellytys. Lisääntyvät…

Pysyvän asutuksen ja monipaikkaisuuden välinen dynamiikka ­­­­­­on altis yhteiskunnan muutoksille

Olli Lehtonen, Venla Heiskanen, Olli Voutilainen, Toivo Muilu Väestöennusteiden mukaan vakituisen väestön alueellinen kehitys eriytyy tulevaisuudessa entisestään. Monilla alueilla, erityisesti maaseudulla, on kuitenkin merkittävä määrä pääosin vapaa-ajan asukkaista koostuvaa kausiasutusta ja samalla monipaikkaista väestöä – toisin sanoen väestöä, joka asuu useammassa kuin yhdessä paikassa, esimerkiksi vakituisessa asunnossaan ja vapaa-ajan asunnollaan. Monipaikkaisen väestön tulevaa kehitystä on…